ÖTLETEK . . .

 

AMIK  ELEINTE  MEGLEPŐEK

 

MÓDSZEREK . . .

 

AMIK  NEM  SZOKVÁNYOSAK

 

KÍSÉRLETEK ...

 

AMIK  SOKSZOR  ÚJSZERŰEK 

 

MŰTÉTEK . . .

 

AHOL MINDEZEKET

 

MEGVALÓSÍTJUK

 

A "MAGYAR INVASIV FLEXIBILIS ENDOSZKÓPOS EGYESÜLET" EGÉSZSÉGÜGYI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Szülőkategória: EGYESÜLETÜNK
10. 01. 03
Módosítás: 01 december 2016

Egységes szerkezet 2007

Bírósági bejegyzési szám: 12800

Bejegyzés dátuma: 2007.12.19.

 

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznúságról szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozták a "MAGYAR INVASIV FLEXIBILIS ENDOSZKÓPOS EGYESÜLET" Egészségügyi Közhasznú Egyesületet az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal.

Az Egyesület 2007. 11. 23.-i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

 

I.

Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve: " MAGYAR INVASIV FLEXIBILIS ENDOSZKÓPOS EGYESÜLET " Egészségügyi Közhasznú Egyesület

 

2. Az Egyesület székhelye: Budapest 1082 Üllői út 78. Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika

 

3. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság

II.

Az Egyesület célja és feladata

1. Az Egyesület célja: a "MAGYAR INVASIV FLEXIBILIS ENDOSZKÓPOS EGYESÜLET" EGÉSZSÉGÜGYI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET célja az, hogy a Magyar Köztársaság területén a flexibilis endoszkóppal végzett intraluminalis és intraperitonealis invasiv beavatkozások módszere elterjedésének elősegítése, illetve ezen a területen végzendő kutatási-fejlesztési munka végzésének a támogatása.

 

2. Az Egyesület saját magát közhasznú tevékenységet ellátó társadalmi szervezetnek tekinti , ugyanis célja és az annak elérésére végezni kívánt tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c., pontja alatti 1. és 3. pontokban foglaltakkal megegyezik - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint tudományos tevékenység, kutatás.

3. - Az egyesület tevékenységével nem zárja ki, hogy tagságán kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

- Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak és kizárólag közhasznú tevékenységének folytatása elősegítése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

- A gazdálkodása során elért eredményt az egyesület nem osztja fel, hanem azt a jelen létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

- Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet független a pártoktól, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

5. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

 

6. Az Egyesület feladatai:

 

- Az Egyesület tagságának szervezése a fent meghatározott cél elérésének érdekében általános jelleggel

- Közreműködés a szakértő tagok előadásokon, kongresszusokon történő fellépéseinek, megjelenési eseményeinek, részvételeinek megszervezésében, ezek lebonyolításában

- Kutatás-fejlesztés elősegítése érdekében önálló-, illetve állami és egyéb magánintézményekkel együttműködve - megfelelő eszközökkel felszerelt kutatóhelyiségek biztosítása.

- Közhasznú egyesületként a kutató-fejlesztő és gyakorlati egészségügyi gyógyító tevékenység finanszírozása érdekében a szakterületen mind hazai, mind nemzetközi szinten a pályázatokon történő részvétel biztosítása, adományok gyűjtés, támogatók felkutatása.

III.

Az Egyesület tagsága

 

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. Az egyesületben tagként kiskorú és nagykorú természetes személy egyaránt felvehető.

A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület Elnöksége dönt.

Az Egyesület tagjának jogosultságai a következők:

- Részt vesz az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

- A tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

- A tag felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

- Az egyesület tagja választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; életkorának megfelelő tisztségre kiskorú egyesületi tag is megválasztható.

- Az egyesület tagja indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

- Az egyesület tagja betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

- Az egyesület tagságának egyharmada írásban, az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

 

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag az egyesület rendes tagjaitól eltérő felelősségi elbírálás alá esik, eszerint csak az általa vállalt kötelezettségek teljesítése tekintetében vonható felelősségre.

 

3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

 

4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. Az egyesület köteles megfizetni minden tárgyhónap 15. napjáig a tagdíjat, mégpedig az egyesület pénzintézeti folyószámlájára, átutalással.

 

5. A tagsági viszony megszűnik:

- a tag halálával,

- az Egyesület megszűnésével,

- a tag kilépésével,

- a tag kizárásával.

 

6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

- Azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat. Az elmaradt tagdíjfizetés esetén a tagot az Elnökség jogosult írásban felszólítani tagdíjtartozása befizetése érdekében.

- Azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

 

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűlésénél élhet fellebbezéssel.

Az egyesület tagjai a tag kizárásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait a jelen alapszabállyal együtt elfogadott fegyelmi szabályzatban határozzák meg, amely mind az egyesületi tagok, mind az Elnökség tagjainak ügyeiben irányadónak tekintendő.

A tagsági viszony megszűnése nem teszi teljesítendővé a tag, tagsági jogviszonya idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségeit, de az egyesület polgári jogi igénnyel léphet fel adott esetben a volt tag ellen, ha annak tagdíj elmaradása van, vagy egyéb más pénztartozása áll fenn az egyesülettel szemben.

 

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről.

 

7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

IV.

Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei:

A Közgyűlés - legfőbb szerv

Az Ellenőrző Bizottság,

Az Elnökség.

 

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, ha és amennyiben a távolmaradás e jogkövetkezményére előzetesen felhívták az egyesület tagjainak figyelmét a meghívóban. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

 

3. A Közgyűlést össze kell hívni:

- ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

- ha az Elnökség rendkvüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

- ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.

 

4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesület szavazati joggal rendelkező tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, amennyiben a IV/2. pontban szereplő felhívás a meghívóban megtörtént.

 

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

 

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;

- az Alapszabály elfogadása és módosítása;

- tisztségviselők megválasztása és visszahívása; a visszahívás indokai a következők:

  • A tisztségviselő megbízatásával ellentétes szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti az egyesület működését
  • A tisztségviselő legfőbb szerv felszólításának ellenére is megtagadja a tájékoztatást és a beszámolási kötelezettségének teljesítését tisztségviselői feladatairól
  • Tisztségviselői megbízatásával összefüggésben kárt okoz az egyesületnek

- tagdíj mértékének megállapítása;

- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

- A közhasznúsági jelentés elfogadása

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

 

8. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza meg. A Közgyűlés az éves beszámolót az általános határozathozatal szabályai alapján hagyja jóvá.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A Közgyűlés határozatait az Elnökség köteles nyilvánosságra hozni, a közgyűlésen felvett jegyzőkönyv alapján, mégpedig írásos formában megküldve az Egyesület tagjainak, valamint lehetőség szerint az Egyesület honlapján közzétéve.

 

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

- az Alapszabály elfogadásához, módosításához;

- az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;

- a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

 

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

 

11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Korlátozható a nyilvánosság adatvédelmi okokból, valamin személyiségi jogsérelem tényállásának fennállása esetén, a tagok szótöbbséggel hozott határozatával.

 

12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

13. Elnökség

 

Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatait általános jelleggel nyílt szavazással hozza meg. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg.

Az Elnökség határozatait köteles rögzíteni az ún. határozatok könyvébe. A döntéseket írásban köteles megküldeni az Egyesület tagjainak, illetve lehetőség szerint közzétenni az Egyesület honlapján.

14. A három tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából öt éves időtartamra.

15. Az Elnökség feladata és hatásköre, elnökségi tagokkal kapcsolatos követelmények:

- Az Elnökség tagja csak olyan rendes tag lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

- tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;

- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

- az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;

- az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

- személyzeti munka irányítása;

- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

- az éves közhasznúsági jelentés összeállítása és a legfőbb szerv elé terjesztése

- az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak. Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.

 

16. Az Egyesület tisztségviselői

 

Az Egyesület elnöke :

Lukovich Péter dr.

 

Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

 

Az Elnök feladata és hatásköre:

- az Egyesület tevékenységének irányítása;

- a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

- irányítja az Elnökség munkáját;

- vezeti az Elnökség üléseit;

- képviseli az Egyesületet;

- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

- összehívja az Elnökség üléseit;

- vezeti az ügyintéző apparátust;

- irányítja az Egyesület gazdálkodását;

- utalványozási jogot gyakorol;

- gyakorolja a munkáltatói jogokat;

- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

 

17. Az Egyesület alelnökei:

Zsirka-Klein Attila dr.

Váradi Gábor dr.

 

Az Elnököt távollétében az alelnökök közül elsődlegesen Zsirka-Klein Attila dr. alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén a fent nevezett alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

V.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

 

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

- tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;

- magán és jogi személyek támogatásai;

- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;

- közhasznú egyesületként az elnyert állami és egy egyéb pályázati források;

- egyéb bevételek.

Az egyesület tagsága egyhangúlag állapítja meg, hogy működése alatt hitelt, bankkölcsönt nem vehet fel, és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalást sem tehet.

 

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.

 

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VI.

Ellenőrző Bizottság

 

1. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a IV/7. pontban meghatározott tényállások fennállta esetében visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

3. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, működésére az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

Az Ellenőrző Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, mégpedig a napirendi pontokat is tartalmazó meghívő tagoknak postai úton történő megküldésével. A meghívókat a bizottság elnöke az ülést megelőző 15 nappal köteles megküldeni a bizottsági tagoknak.

Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással hozza meg Abban az esetben határozatképes a bizottság, ha ülésén mind a három tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést követő nyolc napon belül megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés abban az esetben határozatképes, ha azon legalább két fő bizottsági tag jelen van.

Az Ellenőrző Bizottság, mint testület különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén a bizottság tagjai, mint rendes tagok szavazati joggal részt vehetnek, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás, valamint a vezető tisztségviselők felelősségének fennállása esetén kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a vezető szerv elnöke vagy tagja,

- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

- az első három pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

VII.

Az Egyesület megszűnése

1. Az Egyesület megszűnik:

- ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,

- ha a Egyesületet a bíróság feloszlatja,

- ha az Egyesület más társadalmi szervezettel egyesül

- ha az Egyesület megszűnését megállapítják.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.

VIII.

Vegyes és záró rendelkezések

1. Az Elnökség köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntésekről és határozatokról az ún. határozatok könyvét rendszeresen vezetni. A határozatok könyve kötelező jellegűen tartalmazza a legfőbb szerv és a fenti testület döntéseinek tartalmát, meghozatalának az idejét, érvényességi idejét, hatályát, valamint a határozathozatal a döntés mellett, illetve ellene szavazók felsorolását. A határozatok könyve nyilvános, abba bárki betekinthet.

 

2. Az Egyesület működésének módjáról, az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatásokat, a beszámolókról szóló közleményeket az Egyesület köteles saját honlapján, illetve az Egyesület által megválasztott egyéb módon állandó jelleggel, rendszeresen közzétenni.

 

3. Az Egyesület működését érintő iratokba az Egyesület székhelyén, az erre vonatkozó előzetes igénybejelentés alapján van mód. A fenti dokumentumokba bárki betekinthet.

A közhasznúsági jelentésbe az Egyesület székhelyén bárki betekinthet illetve a jelentésről - saját költségére - másolatot készíthet.

 

4. Az éves közhasznúsági jelentést az Egyesület köteles a tárgyévet követő év június 30-áig a saját honlapján, ennek hiányában más módon közzétenni.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint az 1997. évi CLVI. tv., illetve a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. Az Egyesület Alapszabályát a 2007. 11. 23-i alakuló közgyűlés fogadta el.

 

Budapest 2007-12-13

Dr. Lukovich Péter

Elnök

Dr. Zsirka-Klein Attila

Közgyűlést levezető elnök

Dr. Váradi Gábor

jegyzőkönyv vezető

Tari Krisztina

jegyzőkönyv-hitelesítő

Csicsai Lenke

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

A jelen okiratot készítettem és ellenjegyezem: Budapest 2007-12-13

Dr. Pásztor János Ügyvéd